Volební členská schůze 3. 12. 2015

Členská schůze, tentokrát volební, se bude konat ve čtvrtek
3. 12. 2015 od 17 hodin
v učňovském středisku POHODA (Žižkova ulice, u parku, naproti pomníku) v Litoměřicích.
Bude se schvalovat i upravená verze stanov - upravit jsme ji museli po změně Občanského zákoníku, který občanská sdružení změnil na spolky.
Původní stanovy jsme jen doplnili o to, co zákoník nově požaduje, upravené části jsou vytučněny (viz níže).

A protože bude před MIkulášem, můžete se těšit na malou nadílku.
Občerstvení samozřejmostí.

NÁVRH (upravených) STANOV
spolku
Nord Bohemia Canis

čl. I
Název a sídlo, působnost a cíl činnosti (charakter) sdružení

1) Název spolku je Nord Bohemia Canis (dále jen spolek)
2) Sídlo spolku je U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
3) IČ: 22850546
4) Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na další organizační jednotky
5) Charakter spolku – Nord Bohemia Canis je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
6) Je to samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je kynologie. Sdružuje příznivce kynologie a zájemce o kynologii.
7) Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku a jsou veřejně přístupné na webové stránce spolku.

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:
- sdružovat formou členství příznivce kynologie a zájemce o kynologii, kteří tuto činnost vykonávají v souladu se stanovami sdružení, předpisy Českomoravské kynologické unie a mezinárodní kynologické organizace FCI v oblasti chovu, výcviku a sportovní činnosti
— podílet se prostřednictvím volených zástupců sdružení na řízení a činnost jedné z členských organizací ČMKU

čl. III
Formy činnosti (a náplň)

1) Poskytovat poradenskou činnost, prohlubovat teoretické a praktické znalosti v zájmovém chovu psů a jejich výcviku, zajišťovat kynologickou sportovní činnost, propagovat na veřejnosti kynologii, zájmový chov psů, pořádat kynologické akce a soutěže. Spolupracovat s kynologickými organizacemi, které se zabývají zájmovou a sportovní kynologií, ochranou přírody a ochranou zvířat. Bojovat proti jakémukoliv týrání zvířat. Poskytovat obecně prospěšnou činnost v rámci kynologie jako je například podpora útulků pro opuštěné psy a podobně. Soustřeďovat a poskytovat informace z oblasti kynologie, které mohou sloužit jak členům sdružení, tak ostatním kynologům. Vést osvětovou činnost v oblasti kynologie.
2) Další formy a konkretizaci činnosti, která směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání tak, jak jsou stanoveny zejména v čl. I stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve spolku
1) Členem spolku může být jen fyzická osoba, která podá písemnou přihlášku výboru spolku a její přijetí je schváleno nadpoloviční většinou přítomných na členské schůzi. Členem se může stát i fyzická osoba mladší 15 let, ale pouze se souhlasem zákonného zástupce.
2) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu;
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech; členství končí posledním dnem určeným výborem spolku pro dodatečné zaplacení příspěvků
— úmrtím člena
- zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.
5) Práva člena
— aktivně se podílet na činnosti sdružením a být o této činnosti informován
— zúčastňovat se akcí pořádaných sdružením účastnit se členské schůze,
- užívat výhod člena spolku, pokud jsou vyhlášeny (např. sleva na přihlášce na výstavu)
- volit orgány spolku a být do nich volen (volen může být jen, pokud dovršil 18 let věku)
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

6) Povinnosti člena
— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly spolku, dbát na jeho dobrou pověst a nepoškozovat jeho dobré jméno
— dbát na zvyšování úrovně kynologie
- platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí
- aktivně se podílet na činnosti spolku
- respektovat ustanovení ČMKU a FCI pro chov psů a konání kynologických akcí

7. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

8. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů bude veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku budou provedeny bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti.

čl. V
Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

— členská schůze
— výbor
-předseda spolku
— revizní komise
- rozhodčí komise

2. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené
čl. VI
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
2) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí v řádně oznámeném termínu zúčastní nejméně tři členové sdružení. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, kromě dobrovolného rozpuštění spolku. V tomto případě je třeba pro přijetí rozhodnutí souhlas 2/3 přítomných.
3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku nebo kontrolní orgán spolku a to ve lhůtě do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

4). Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím pořadem, místem a časem zasedání, musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit nejméně týden před oznámeným datem zasedání, aniž by ti, kteří se na pozvánku přesto dostavili měli nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.

4) Členská schůze
— schvaluje stanovy spolku a jejich změny
— volí výbor spolku a nejméně tříčlennou revizní a rozhodčí komisi. Volí předsedu spolku, pokud nepřenese tuto pravomoc (volbu předsedy) na členy výboru.
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu, hodnotí činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů;
— přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
— stanovuje výši členských příspěvků
- rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku
- členská schůze je jediným orgánem, který rozhoduje o použití případného výtěžku z vlastní činnosti
-- každý člen spolku má jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovny.
5. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku přítomných oprávněných o ní hlasovat.

6. Zápis ze zasedání členské schůze vyhotoví do třiceti dnů od jejího ukončení ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze, a to v sídle spolku a v místě bydliště předsedy spolku.

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor spolku je statutárním zástupcem a je sedmičlenný, jeho funkčním obdobím jsou čtyři roky. Činnost výboru řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů, pokud se výbor sejde na svém jednání v sudém počtu.
2) Výbor spolek řídí v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku zejména
— organizuje a zajišťuje činnost spolku schválenou členskou schůzí
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku, předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze
— připravuje pro členskou schůzi zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti a podobně.
- výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů
- svolává členskou schůzi
- schvaluje interní organizační normy spolku

3) Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru, pokud tuto pravomoc nepřenese na samotný výbor, který pak předsedu zvolí ze svého středu. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

4) Předseda sdružení je oprávněn jednat jménem sdružení, dále je oprávněn za něj jednat jednatel výboru, místopředseda a ekonom výboru. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Záležitosti týkající se úkonů spojených s hospodaření s penězi spolku (tj. výběry hotovosti, smlouvy, kde je peněžní plnění a pod.) musí schválit vždy dvě osoby z výše uvedených, tedy dva lidé z následujících - předseda, jednatel, místopředseda nebo ekonom. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

5) Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

6) Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku.

čl. VIII
Revizní komise
1) Revizní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí na čtyři roky.
2) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.
3) Její činnost řídí předseda komise, kterou si členové komise zvolí mezi sebou, zastupuje ji při jednání s dalšími orgány spolku.
4) Předseda revizní komise má právo se zúčastňovat jednán výboru spolku s právem poradního hlasu.
5) Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
6) Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
7) Komise připravuje výroční revizní zprávu, kterou předkládá členské schůzi.
8) Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

Čl IX
Rozhodčí komise
1. Rozhodčí komise má 3 členy. Členy rozhodčí komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Rozhodčí komise si ze svého středu volí zástupce rozhodčí komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku.
2. Rozhodčí komise rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy, a to zejména spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.

čl. X
Zásady hospodaření
1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy tvoří členské příspěvky členů spolku, sponzorské dary a výtěžek z vlastní činnosti. Za jediné výtěžky z vlastní činnosti se považují výlučně ty, které mohou případně plynout z pořádání sportovních a dalších kynologických akcí pro členy spolku i veřejnost a z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či sjednaná odměna.
3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
4. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

čl. XI
Okolnosti zániku sdružení
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2 V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
3. Spolek Nord Bohemia Canis vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Komentáře

Hey – nice blog, just looking around some blogs, essayforme seems a pretty nice platform you are using.
chenlina20180403 jordan shoes jordan 3 ray ban louis vuitton handbags under armour outlet nike air max adidas outlet nfl jerseys wholesale nfl jerseys coach factory outlet online jordan shoes van cleef & arpels jewelry nike revolution pandora jewelry balenciaga shoes adidas slides nike factory outlet herve leger dresses jordan dolce and gabbana cheap rolex watches air jordan ralph lauren stuart weitzman shoes oakley sunglasses air force 1 coach outlet adidas yeezy boost louis vuitton outlet mizuno running shoes coach factory outlet cheap mlb jerseys tory burch uk dansko shoes kate spade jordan louis vuitton outlet burberry outlet stussy hoodie jordan 5 nike free run nike blazer shoes nike free coach outlet roshe run tory burch pandora charms ray ban sunglasses beats by dre headphones adidas uk louboutin kate spade outlet mont blanc michael kors outlet blackhawks jersey coach factory outlet jordan 12 polo ralph lauren nike mercurial superfly true religion jeans louis vuitton handbags flops barcelona jersey lebron 15 snapbacks wholesale nike blazer pandora jewelry jordan louboutin louboutin light up shoes coach factory outlet kate spade jordan oakley sunglasses wholesale pandora jewelry nike air max vibram fivefingers cartier jewelry kate spade flip-flops jordan shoes coach outlet online swarovski crystal adidas shoes stan smith shoes air max 2018 hermes bags giuseppe zanotti shoes nike air force coach handbags adidas outlet miu miu shoes ferragamo prada bags louboutin nike tn nike air max scarpe mbt coach nike lunarglide cheap ray bans rolex watches mlb jerseys nhl jerseys ralph lauren kate spade outlet air max 97 oakleys louis vuitton cheap jordans pandora charms supreme birkenstock sandals cheap nhl jerseys supreme michael kors christian louboutin cheap oakley sunglasses polo ralph lauren polo outlet tod's shoes red bottoms coach outlet online oakley vault harden vol 1 coach outlet online cheap nba jerseys prada michael kors adidas jeremy scott hermes louis vuitton air jordan mcm bags longchamp outlet louis vuitton ray ban sunglasses vans shoes mont blanc nike factory outlet ferragamo shoes michael kors outlet louis vuitton outlet michael kors handbags air max air jordan 11 air jordan michael kors handbags kevin durant shoes coach outlet online cheap nfl jerseys baseball jerseys air max 2017 coach outlet online prada michael kors outlet jordans hermes timberland outlet jordans kate spade outlet converse shoes true religion dior handbags true religion jeans ralph lauren asicsasics running shoes timberland boots nike huarache adidas wings oakley sunglasses michael kors outlet nike dunks flip flops air max 1 air max ray ban oakley sunglasses coach outlet online michael kors outlet clearance tory burch outlet adidas flip flops jordan 6 flip flops supreme outlet rolex watches michael kors handbags tory burch outlet baseball bats jordan shoes jordans timberland pro flops jordan 1 michael kors outlet timberland cheap rolex watches manchester united jersey pandora jewelry coach outlet online polo outlet adidas superstar polo ralph lauren nike free michael kors outlet online coach coach outlet celine outlet nike sb louis vuitton air jordan polo ralph ray ban belstaff jackets polo shirts adidas stan smith rayban longchamp air max michael kors outlet mishka clothing coach outlet online louboutin bcbg vans shoes louboutin birkenstock shoes ray ban sunglasses louis vuitton adidas shoes longchamp air max 90 michael kors swarovski basketball shoes nike air manolo blahnik air huarache michael kors outlet cheap replica watches louis vuitton coach handbags coach handbags ray ban louboutin louis vuitton nike outlet ralph lauren uk alexander mcqueen shoes michael kors marc jacobs oakley sunglasses supreme mont blanc pens supra shoes polo ralph lauren burberry outlet longchamp outlet jordans oakley sunglasses nike uk jordan 4 soccer jerseys polo outlet nike tennis jordan xx9 cheap nfl jerseys coach outlet michael kors outlet online mbt shoes coach factory online michaelkors outlet swarovski jewelry bottega veneta nike outlet toms outlet nike free louis vuitton outlet nfl jerseys mulberry louis vuitton outlet salvatore ferragamo nike outlet cheap mlb jerseys nike shoes undefeated shoes tommy hilfiger ralph lauren coach pandora jewelry michael kors taschen hermes outlet jimmy choo shoes gucci slides jordan shoes cheap jerseys nike cortez links of london longchamp handbags adidas yeezy 350 christian louboutin louboutin louis vuitton outlet oakley sunglasses oakley sunglasses air max plus ray bans longchamp jordan 8 juicy couture kobe 11 rolex replica watches beats by dre air max 270 true religion jeans nike outlet fingerlings monkey michael kors new balance louis vuitton curry shoes adidas football boots ray ban louboutin oakley sunglasses cheap bvlgari rings hermes kelly bag timberland boots ray ban outlet burberry outlet prada handbags air max 95 mac cosmetics polo ralph nike huarache toms outlet nike flip-flops ray ban nike roshe michael kors handbags air max gucci outlet pandora jewelry nfl jerseys wholesale ray ban sunglasses wholesale polo ralph burberry outlet canada converse shoes fitflops yeezy shoes fitflops nike presto converse givenchy handbags burberry scarf christian louboutin birkenstock outlet balance shoes hollister outlet asics louis vuitton carnival shoes nike kyrie 3 asics running shoes supreme uk nike shox true religion jeans ralph lauren outlet wedding shoes true religion jeans nike uk pandora charms valentino shoes ralph lauren louis vuitton handbags chenlina20180403
coach outlet pandora rings michael kors handbags tory burch outlet coach outlet ralph lauren polo coach factory outlet polo ralph lauren sale fred perry polo shirts canada goose coats mulberry sale coach outlet online pandora jewelry outlet canada goose outlet store giuseppe zanotti outlet coach outlet pandora charm ugg boots clearance polo ralph lauren shirts ugg boots clearance canada goose jackets pandora jewelry michael kors outlet online oakley sunglasses coach outlet online pandora outlet mont blanc outlet pandora charms ray ban sunglasses outlet moncler coats canada goose jackets canada goose moncler outlet coach outlet online coach factory outlet michael kors outlet clearance michael kors outlet pandora bracelet oakley sunglasses wholesale canada goose jackets prada outlet store canada goose outlet air jordan 4 mulberry bags fitflops sale clearance snapbacks wholesale christian louboutin sale coach outlet canada goose outlet store oakley sunglasses kate spade polo ralph lauren ray ban sunglasse canada goose outlet nike shoes supreme t shirts cheap ugg boots canada goose outlet mulberry outlet coach canada polo ralph lauren pandora charms fred perry polo shirts mcm outlet lacoste polo nike shoes pandora bracelet canada goose outlet store kate spade outlet store cheap nfl jerseys wholesale ugg boots ralph lauren uk coach outlet canada coach outlet canada goose uk nike factory outlet pandora charms sale clearance true religion outlet coach outlet online kate spade outlet online canada goose jackets pandora jewelry moncler outlet online coach factory outlet ralph lauren shirts oakley sunglasses for men kate spade nike shoes coach outlet oakley sunglasses wholesale jordan retro coach outlet online uggs outlet tory burch outlet uggs outlet cheap mlb jerseys coach outlet pandora jewelry outlet mont blanc outlet michael kors handbags cheap jordans true religion jeans moncler outlet michael kors outlet polo ralph lauren ralph lauren polo canada goose outlet uggs outlet prada outlet kate spade handbags pandora jewelry outlet louis vuitton outlet kate spade ralph lauren canada goose tory burch handbags yeezy boost 350 ugg,uggs,uggs canada ed hardy fred perry clothing coach outlet online true religion jeans pandora jewelry pandora outlet ugg boots clearance moncler coats michael kors outlet store oakley sunglasses mlb jerseys wholesale michael kors outlet pandora jewelry outlet michael kors outlet clearance christian louboutin outlet adidas yeezy canada goose prada outlet store michael kors outlet online michael kors outlet store true religion outlet online gucci outlet polo ralph lauren outlet coach outlet ray ban outlet christian louboutin sale yeezy boost 350 oakley sunglasses wholesale asics running shoes michael kors outlet pandora outlet cheap jordans for sale fred perry polo polo ralph lauren outlet pandora charms jordan shoes canada goose uk pandora jewelry canada goose jackets cheap nhl jerseys polo ralph lauren polo ralph lauren pandora bracelet michael kors outlet pandora jewelry longchamp handbags cheap nike shoes polo outlet polo shirts pandora jewelry coach outlet pandora rings ray ban sunglasses fitflop sandals pandora jewelry canada goose jackets coach outlet online adidas nmd shoes kate spade outlet store michael kors outlet clearance kate spade outlet store pandora charms sale clearance michael kors outlet clearance kate spade handbags michael kors handbags michael kors outlet online canada goose outlet polo outlet coach outlet online pandora charms ugg boots coach outlet online michael kors ray ban wayfarer pandora outlet michael kors outlet online store ray ban sunglasses pandora outlet pandora oakley sunglasses outlet mont blanc pens uggs outlet ray ban sunglasse michael kors outlet ugg boots fitflop sale coach factory outlet nike outlet store ed hardy clothing kate spade outlet true religion jeans polo ralph lauren outlet online adidas yeezy shoes coach outlet online pandora jewelry coach outlet store online polo ralph lauren pandora rings fitflops sale clearance ed hardy jeans polo ralph lauren canada goose outlet store puma outlet nfl jerseys wholesale true religion ray-ban sunglasses coach outlet michael kors outlet pandora charms supreme hoodie christian louboutin uk michael kors outlet pandora outlet coach outlet canada goose jackets canada ugg boots fitflops sale clearance canada goose jackets michael kors outlet coach outlet pandora jewelry michael kors outlet online jordan retro shoes uggs outlet coach outlet canada goose outlet store yaoxuemei20180410