STANOVY

STANOVY
spolku
Nord Bohemia Canis

čl. I
Název a sídlo, působnost a cíl činnosti (charakter) sdružení

1) Název spolku je Nord Bohemia Canis (dále jen spolek)
2) Sídlo spolku je U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
3) Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na další organizační jednotky
4) Charakter spolku – Nord Bohemia canis je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
5) Je to samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je kynologie. Sdružuje příznivce kynologie a zájemce o kynologii.
6) Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku a jsou veřejně přístupné na webové stránce spolku.

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:
- sdružovat formou členství příznivce kynologie a zájemce o kynologii, kteří tuto činnost vykonávají v souladu se stanovami sdružení, předpisy Českomoravské kynologické unie a mezinárodní kynologické organizace FCI v oblasti chovu, výcviku a sportovní činnosti
— podílet se prostřednictvím volených zástupců sdružení na řízení a činnost jedné z členských organizací ČMKU

čl. III
Formy činnosti (a náplň)

1) Poskytovat poradenskou činnost, prohlubovat teoretické a praktické znalosti v zájmovém chovu psů a jejich výcviku, zajišťovat kynologickou sportovní činnost, propagovat na veřejnosti kynologii, zájmový chov psů, pořádat kynologické akce a soutěže. Spolupracovat s kynologickými organizacemi, které se zabývají zájmovou a sportovní kynologií, ochranou přírody a ochranou zvířat. Bojovat proti jakémukoliv týrání zvířat. Poskytovat obecně prospěšnou činnost v rámci kynologie jako je například podpora útulků pro opuštěné psy a podobně. Soustřeďovat a poskytovat informace z oblasti kynologie, které mohou sloužit jak členům sdružení, tak ostatním kynologům. Vést osvětovou činnost v oblasti kynologie.
2) Další formy a konkretizaci činnosti, která směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání tak, jak jsou stanoveny zejména v čl. I stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve spolku

1) Členem spolku může být jen fyzická osoba, která podá písemnou přihlášku výboru spolku a její přijetí je schváleno nadpoloviční většinou přítomných na členské schůzi. Členem se může stát i fyzická osoba mladší 15 let, ale pouze se souhlasem zákonného zástupce.
4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu;
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech; členství končí posledním dnem určeným výborem spolku pro dodatečné zaplacení příspěvků
— úmrtím člena
- zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.
5) Práva člena
— aktivně se podílet na činnosti sdružením a být o této činnosti informován
— zúčastňovat se akcí pořádaných sdružením účastnit se členské schůze,
- užívat výhod člena spolku, pokud jsou vyhlášeny (např. sleva na přihlášce na výstavu)
- volit orgány spolku a být do nich volen (volen může být jen, pokud dovršil 18 let věku)
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
6) Povinnosti člena
— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly spolku, dbát na jeho dobrou pověst a nepoškozovat jeho dobré jméno
— dbát na zvyšování úrovně kynologie
- platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí
- aktivně se podílet na činnosti spolku
- respektovat ustanovení ČMKU a FCI pro chov psů a konání kynologických akcí
7) Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

8. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů bude veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku budou provedeny bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti.

čl. V
Orgány spolku

1) Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
— členská schůze
— výbor
-předseda spolku
— revizní komise
- rozhodčí komise
2) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí v řádně oznámeném termínu zúčastní nejméně tři členové sdružení. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, kromě dobrovolného rozpuštění spolku. V tomto případě je třeba pro přijetí rozhodnutí souhlas 2/3 přítomných.
3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku nebo kontrolní orgán spolku a to ve lhůtě do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
4). Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím pořadem, místem a časem zasedání, musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit nejméně týden před oznámeným datem zasedání, aniž by ti, kteří se na pozvánku přesto dostavili měli nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.
5) Členská schůze
— schvaluje stanovy spolku a jejich změny
— volí výbor spolku a nejméně tříčlennou revizní a rozhodčí komisi, volí předsedu spolku, pokud nepřenese tuto pravomoc na členy výboru
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu, hodnotí činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů;
— přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
— stanovuje výši členských příspěvků
- rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku
- členská schůze je jediným orgánem, který rozhoduje o použití případného výtěžku z vlastní činnosti
-- každý člen spolku má jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovny.
6. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku přítomných oprávněných o ní hlasovat.
7. Zápis ze zasedání členské schůze vyhotoví do třiceti dnů od jejího ukončení ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze, a to v sídle spolku a v místě bydliště předsedy spolku.

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor spolku je statutárním zástupcem a je nejméně tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou čtyři roky. Činnost výboru řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů, pokud se výbor sejde na svém jednání v sudém počtu.
2) Výbor spolek řídí v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku zejména
— organizuje a zajišťuje činnost spolku schválenou členskou schůzí
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku, předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze
— připravuje pro členskou schůzi zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti a podobně.
- výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů
- svolává členskou schůzi
- schvaluje interní organizační normy spolku
3) Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru, pokud tuto pravomoc nepřenese na samotný výbor, který pak předsedu zvolí ze svého středu. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
4) Předseda sdružení je oprávněn jednat jménem sdružení, dále je oprávněn za něj jednat jednatel výboru, místopředseda a ekonom výboru. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Záležitosti týkající se úkonů spojených s hospodaření s penězi sdružení (tj. výběry hotovosti, smlouvy, kde je peněžní plnění a pod.) musí schválit vždy dvě osoby z výše uvedených, tedy dva lidé z následujících - předseda, jednatel, místopředseda nebo ekonom. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
5) Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
6). Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku.

čl. VIII
Revizní komise

1) Revizní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí na čtyři roky.
2) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.
3) Její činnost řídí předseda komise, kterou si členové komise zvolí mezi sebou, zastupuje ji při jednání s dalšími orgány spolku.
4) Předseda revizní komise má právo se zúčastňovat jednán výboru spolku s právem poradního hlasu.
5) Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
6) Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
7) Komise připravuje výroční revizní zprávu, kterou předkládá členské schůzi.
8) Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

Čl IX
Rozhodčí komise

1. Rozhodčí komise má 3 členy. Členy rozhodčí komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Rozhodčí komise si ze svého středu volí zástupce rozhodčí komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku.
2. Rozhodčí komise rozhoduje sporné náležitosti náležející do spolkové samosprávy, a to zejména spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.

čl. X
Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy tvoří členské příspěvky členů klubu, sponzorské dary a výtěžek z vlastní činnosti. Za jediné výtěžky z vlastní činnosti se považují výlučně ty, kterou mohou případně plynout z pořádání sportovních a dalších kynologických akcí pro členy sdružení i veřejnost a z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
4. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

čl. X
Okolnosti zániku sdružení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2 V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.
3. Spolek .Nord Bohemia canis vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 

Původní stanovy ještě neziskové organizace byly chváleny přípravným výborem v Litoměřicích dne 23. 10. 2010.

Upravené stanovy podle spolkového zákona byly zaregistrovány 20. 5. 2016